Leerlijn Burgerschap opgeleverd

We zijn blij en dankbaar om te kunnen vertellen dat de Leerlijn Burgerschap nu ook digitaal te raadplegen is via www.leerlijnburgerschap.nl Op een overzichtelijke wijze wordt zowel de begripsomschrijving als de leerlijn (met einddoelen en tussendoelen) weergegeven.

Altijd en overal te raadplegen

Door alle teamleden te allen tijde te benaderen:

  • beleidsmakers krijgen een goed overzicht van het terrein van burgerschapsonderwijs. De achtergrondinformatie en visie kunnen ze gebruiken voor bespreking in het team.
  • leerkrachten zullen vooral geïnteresseerd zijn in de uitgewerkte thema’s. Daarmee kunnen ze concreet verbinding leggen met wat er al in hun lessen, lesmethoden en projecten aan de orde komt.

Inloggen via BRIN nummer

Als u inlogt via uw BRIN nummer wordt nog meer informatie getoond:

  • Om burgerschapsonderwijs handen en voeten te geven, wordt de leerlijn te verrijkt met informatie over methodes.
  • Mocht dat voor uw school niet toereikend zijn, u kunt zelf ook schooleigen gegevens toevoegen m.b.t. methodes
  • Ook is de mogelijkheid ingebouwd om notities te plaatsen over schoolactiviteiten en externe activiteiten 
  • Mochten de thema’s (takken) Wereld, Verschillen, Schepping, Democratie, Digitaal en Samen uw burgerschapsonderwijs niet volledig invullen, kunt u zelfs een 7e thema (tak) in leerlijnvorm uitwerken.

We hopen dat deze SLRO-activiteit een welkome aan- en invulling geeft aan burgerschapsonderwijs.

Vragen

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze projectleider Jan Vreeken, j.vreeken@slro.nl – 06 51758522
Voor vragen over de implementatie kunt u contact opnemen met de onderwijsadviseurs van Driestar educatief of KOC Diensten.


Op 13 januari 2022 werd een eerste inkijkje gegeven in de nieuwe Leerlijn Burgerschap

De SLRO heeft Driestar educatief en het Ds. Kerstencentrum opdracht gegeven om in gezamenlijkheid deze leerlijn op te stellen. Deze leerlijn is gebaseerd op de ‘Visie op burgerschapsvorming in het reformatorisch PO’ die eerder opgesteld en verspreid is onder de scholen die ressorteren onder VGS en VBSO.

Metafoor

De leerlijn is visueel gemaakt in de metafoor van een boom met wortel, stam, takken, bladeren, vruchten en sappen. Zo beelden de wortels onze verhouding tot God uit en zien de sappen op de (christelijke) waarden die vanuit de wortels via de stam de takken, bladeren en vruchten voeden. Je vindt dit allemaal uitgebreid terug in deze brochure en op de overzichtelijke poster.

De leerlijn is visueel gemaakt in de metafoor van een boom met wortel, stam, takken, bladeren, vruchten en sappen.

Website

De SLRO gaat een website ontwikkelen (www.leerlijnburgerschap.nl) waar de leerlijn op een overzichtelijke wijze in wordt verwerkt, en waarmee jij en je team verder kunnen om deze leerlijn voor de school verder in te vullen. We verwachten dat de website medio april 2022 gereed zal zijn.

Vragen

Als je vragen hebt over het vervolg, kun je contact opnemen met onze projectleider Jan Vreeken, j.vreeken@slro.nl – 06 51758522
En als je vragen hebt over de implementatie kun je contact opnemen met Driestar educatief of KOC Diensten.

Brochures en posters bestellen

Wil je de brochure met je team bespreken, of wil je de poster ergens ophangen? De brochures en de posters zijn te aan te vragen via info@slro.nl

—————————————————

SLRO bestuur geeft opdracht voor het ontwikkelen van Leerlijn Burgerschap

Op 29 april 2021 heeft de SLRO op haar bestuursvergadering besloten invulling te gaan geven aan het thema Burgerschap. Aan Driestar onderwijsadvies en KOC diensten is de opdracht gegeven voor het ontwikkelen van ontwikkel- en leerlijnen burgerschap.

In februari 2020 heeft de Inspectie van het Onderwijs onderzoek gedaan naar de manier waarop scholen invulling geven aan thema’s waarover verschillend wordt gedacht, met name als de morele opvattingen van scholen heel anders zijn dan die in de meerderheid van de samenleving. De uitkomsten staan in het themaonderzoek ‘Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen’ Bij het onderzoek is er vooral op gelet of de invulling die scholen aan deze onderwerpen geven, past binnen de grenzen van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Er zijn vrijwel geen situaties aangetroffen die in strijd zijn met basiswaarden en ook het lesmateriaal is niet in strijd met de basiswaarden. Bij de invulling van het onderwijs handelen scholen binnen wettelijke grenzen. Maar tegelijkertijd zorgt een deel van de scholen er onvoldoende voor dat de basiswaarden van de democratische rechtsstaat actief worden bevorderd; basiswaarden als verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en het afwijzen van discriminatie.

VGS-bestuurder Pieter Moens reageert tevreden op de uitkomst van dit onderzoek: ‘Wij hadden eigenlijk ook niets anders verwacht. Al uit eerdere onderzoeken door de inspectie bleek dat onze scholen zich positief onderscheiden, bijvoorbeeld als het gaat over onderwijs inzake seksuele vorming.’ Dankbaar is hij ook dat het christelijke profiel van de scholen helder uit de verf komt. ‘Scholen maken kennelijk werk van hun identiteit. Dat is precies waar de vrijheid van onderwijs ruimte voor biedt. Die vrijheid waarborgt ook voor ouders dat zij kunnen kiezen voor onderwijs aan hun kinderen dat aansluit bij hun opvattingen.’

“De vrijheid van onderwijs waarborgt ook voor ouders dat zij kunnen kiezen voor onderwijs aan hun kinderen dat aansluit bij hun opvattingen.” – Pieter Moens

Omdat diverse scholen aan de SLRO kenbaar hebben gemaakt dat zij behoefte hebben aan structuur rond Burgerschap is door de SLRO aan Driestar onderwijsadvies en KOC diensten de opdracht gegeven voor het ontwikkelen van ontwikkel- en leerlijnen Burgerschap.

Projectopdracht ontwikkel- en leerlijnen burgerschap

  • Starten met begripsomschrijving
  • Zicht krijgen op een ontwikkellijn 4-12 jarigen met betrekking tot vorming
  • Opzetten van en structuur geven aan een Leerlijn
  • Beschrijven hoe de thema’s door de jaren heen geïmplementeerd zouden kunnen worden.

Samenstelling werkgroep

Namens Driestar onderwijsadvies nemen in de werkroep plaats: Henk Vermeulen, Daniël Bos, Henrieke Hoogendijk, Hanna de Jong-Markus en Bertine Haverhals. En namens KOC diensten nemen in de werkgroep plaats Wim Heenck (penvoerder) en Lianne de Baat. Jan Vreeken, projectleider van SLRO, is voor de werkgroep het aanspreekpunt  van de opdrachtgever.

Tijdpad 

Het eerste overleg van de werkgroep heeft op 29 juni 2021 plaatsgevonden. Het is ons streven om medio december tot afronding te kunnen komen.

Scholen, kerken, ondernemers en particulieren

De SLRO juicht het van harte toe als scholen, kerken, ondernemers en particulieren willen bijdragen aan de realisatie van de Ontwikkel- en Leerlijn Burgerschap.  Dat kan via Steun ons op deze website NL49 RABO 0363 6491 66 t.n.v. Stichting Leermiddelen Reformatorisch Onderwijs

Hebt u vragen, opmerkingen of tips? Dat kan via j.vreeken@slro.nl of via  06 517 58 522

 

Wat zegt de Bijbel over Burgerschap

Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi in Filippensen 3 vers 20: Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; In De Waarheidsvriend van 20 mei 1982 schrijft ds. W. van Gorsel*:

Burgerschap

Daartegenover zegt Paulus nu: ‘maar onze wandel is in de hemelen’. Voor het woord ‘wandel‘ staat in het Grieks het woord ‘politeuma‘. Dat betekent zoveel als: burgerschap, burgerrecht. De schippers hebben daar een mooi woord voor. Die zeggen: ‘ik heb daar en daar mijn domicilie’. Daarmee bedoelen ze de plaats waar ze staan ingeschreven in de burgerlijke stand, waar ze hun post ontvangen. Ze zijn er bijna nooit, ze varen het hele land door, en soms ook op het buitenland. Maar er is één plaats waar ze ingeschreven staan, waar ze thuishoren. Ons burgerschap is in de hemelen. Dat betekent dus: daarboven staan we ingeschreven, daar is de staat waarvan we burgers zijn, daar is de plaats van onze inwoning. We zijn hier maar op doorreis.

“Ons burgerschap is in de hemelen. Dat betekent dus: daarboven staan we ingeschreven, daar is de staat waarvan we burgers zijn, daar is de plaats van onze inwoning. We zijn hier maar op doorreis.” – ds. W. van Gorsel

Burgerzin

Ik herinner me nog dat ik, toen ik meerderjarig werd, van het gemeentebestuur van mijn toenmalige woonplaats, een brochure toegezonden kreeg met als titel: ‘Burgerschap en burgerzin’. Daarin werden alle rechten en voorrechten opgesomd die een meerderjarige toekwamen. Dat was de burgerschap. Maar het bevatte ook de aansporing van die voorrechten gebruik te maken en zich als een volwaardig burger te gedragen. Dat was de burgerzin.

Ons burgerschap is in de hemelen. Dat geeft ook rechten en voorrechten. De Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde, is onze God en Koning. Het nieuwe Jeruzalem is onze woonplaats. De heilige engelen zijn onze beschermers. De gelovigen van alle tijden en plaatsen zijn onze medeburgers. En het zal ons, voor het tijdelijke en geestelijke leven, aan niets ontbreken. En daarboven is een schat weggelegd die niet vergaat. Een onbevlekkelijke en onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis. Dat geeft uiteraard consequenties. Onze woonplaats bepaalt onze levenswijze. Waar onze schat is, daar is ons hart.

Burger zijn van het Koninkrijk der hemelen, dat wil zeggen: het leven van Christus leven, Die in de hemel is. Als we met Hem gestorven, begraven en opgewekt zijn, en met Hem in de hemel gezet, dan gaan we ook Zijn Beeld vertonen. Zijn gedachten denken, Zijn woorden spreken, Zijn daden doen. Het betekent ook: en biddend leven leiden, een leven dat geboden is aan Gods genadetroon. ‘Laten we onze harten opwaarts in de hemel verheffen’ zegt het Avondmaalsformulier, ‘waar Christus Jezus is, onze Voorspraak aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader’. En het zal ook blijken uit een leven bij Zijn Woord, een wandel naar Zijn gebod. Burgers van het Rijk gehoorzamen toch de wetten van de Koning? Ik ben een vreemdeling op aarde, zegt zo’n hemelburger, verberg Uw geboden voor mij niet (Ps. 119: 19).

Onze wandel is in de hemelen. Dat is ook het geleid worden door de Heilige Geest. Zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods (Rom. 8: 14). En door die Geest zoeken we de dingen die boven zijn. Ons burgerschap is in de hemelen. Dat geeft ook verlangen om thuis te zijn, om daar te zijn waar HIJ is. Mensen die lang van huis zijn krijgen soms heimwee. Hemelburgers verlangen naar huis: ‘O Heere, wanneer komt die dag, dat ik toch bij U zal wezen?’

Wereldburgers en hemelburgers

Vandaag de dag moeten we ons ‘wereldburgers’ voelen. Je mag niet nationaal denken, je moet mondiaal denken. We zijn geen Nederlanders, geen Europeanen, maar wereldburgers! Van nature zijn we dat allemaal: wereldburgers. De aarde is ons vaderland. En die uit de aarde is, die is uit de aarde en die spreekt uit de aarde (Joh. 3: 31). Maar door de Heilige Geest wedergeboren tot een levende hoop worden wij hemelburgers. Vreemdelingen op aarde, op reis naar een beter vaderland. Nergens thuis, maar wel op weg naar huis. Leven bij de dag en verlangen naar de dag van Christus.

*Ds. W. van Gorsel (1931) diende de hervormde gemeenten van Oude Tonge, Ridderkerk, Wijk (bij Heusden), Gouda en Schoonhoven. Op 25 juli 2011 is ds. Van Gorsel overleden.