Over SLRO

Vanuit urgentiebesef is in oktober 2020 door de VGS en de VBSO de Stichting voor Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs (SLRO) opgericht. De primaire doelgroep van de SLRO zijn onderwijsinstellingen die zijn aangesloten bij deze profielorganisaties. Het doel van de SLRO is om te zorgen dat de christelijke scholen op reformatorische grondslag ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van christelijke leermiddelen.

De continuïteit in het gebruik maken van christelijke leermiddelen wordt o.a. bedreigd door:

 • De steeds hogere kosten voor de ontwikkeling van leermiddelen in een relatief kleine markt;
 • Gebrek aan regie bij het ontwikkelen van leermiddelen door diverse uitgevers;
 • De steeds grotere kloof tussen onze reformatorische identiteit en de samenleving.

We zijn ervan overtuigd dat het reformatorisch onderwijs gebaat is bij goede, christelijke leermiddelen, gebaseerd op onze reformatorische grondslag. Samen met een bekwame leerkracht vormen ze onzes inziens de basis van een goede didactiek.

Missie

De SLRO heeft als missie om via onze methoden op de scholen het Bijbelse opvoedingsdoel te realiseren. Dit opvoedingsdoel, gebaseerd op het opvoedingsdoel van Prof. J. Waterink, is geformuleerd door Ds. (dr.) M. Golverdingen en luidt als volgt: ”De vorming van de mens, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van Hem ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden, waarin God hem plaatst.”

“Het verhaal achter een methode dient een Bijbels mens- en wereldbeeld te hebben.”

Leerkracht en leermiddelen

In het christelijk onderwijs op reformatorische grondslag wordt, binnen de kaders van Schrift en belijdenis, aan dit opvoedingsdoel gewerkt, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren. Dit werk wordt dagelijks door leerkrachten vormgegeven. Zij zijn het die de lessen verzorgen. De leermiddelen zijn een hulpmiddel voor de leerkracht in de vorming van de kinderen, en zij versterken elkaar.
Het christelijk onderwijs op reformatorische grondslag moet kinderen geen materialistisch en plat wereldbeeld van oorzaak en gevolg meegeven, maar een Bijbels mens- en wereldbeeld dat meer is dan het hier en nu. Een wereldbeeld waarin we geloven dat niets buiten Gods voorzienigheid omgaat (HC, zondag 10).
Over de rol van de leerkracht is veel te zeggen, maar de SLRO richt zich op het gebruik van leermiddelen en met name methoden voor het christelijk onderwijs op reformatorische grondslag. Deze methoden en materialen dienen leerkrachten te helpen om het hierboven omschreven opvoedingsdoel te realiseren.

“De methoden en materialen dienen de leerkrachten te helpen om het opvoedingsdoel te realiseren.”

Wat wil de SLRO voor onze scholen betekenen

De SLRO geeft invulling aan de regiefunctie tussen uitgevers en scholen. Voor de scholen willen we o.a. het volgende realiseren:

 • Inzicht geven in beschikbaarheid van christelijke leermiddelen;
 • Informatievoorziening over planning van (nieuwe en bestaande) leermiddelen;
 • Overzicht realiseren over welke leermiddelen op onze scholen gebruikt worden;
 • Vragen vanuit het onderwijs bespreekbaar maken bij uitgevers (lobby);
 • Borging van de reformatorische identiteit in de leermiddelen;
 • De behoefte inventariseren om in gezamenlijkheid te komen tot een nieuwe methode;
 • In gezamenlijkheid een plan van eisen opstellen voor leermiddelenontwikkeling.

Kompas

Vanuit Gods Woord dienen we onze kinderen op te voeden en te onderwijzen. En ook de hierbij in te zetten leermiddelen dienen hetzelfde uitgangspunt te hebben.

Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken.
(1 Timotheüs 1:15).

Visie

Leermiddelen dienen binnen de kaders van Schrift en belijdenis een bijdrage te leveren aan het reformatorische opvoedingsdoel en moeten leerkrachten helpen om kinderen voor te bereiden op de toekomst.

Ze moeten verbinding leggen tussen aspecten van de Bijbelse leer en wat kinderen op school dienen te leren en tegenkomen in het leven van alle dag.

Verbinding

De SLRO wil de regiefunctie oppakken tussen scholen en uitgevers. Het is ons doel om te zorgen dat onze scholen ook in de toekomst gebruik kunnen blijven maken van reformatorische leermiddelen.

Informatievoorziening, borging en projectbegeleiding zijn hierbij sleutelwoorden.

“Over de rol van de leerkracht is veel te zeggen, maar de SLRO richt zich op het gebruik van leermiddelen en methoden voor het christelijk onderwijs op reformatorische grondslag. Deze dienen de leerkrachten te helpen om het Bijbels opvoedingsdoel te realiseren.”

Geen uitgever en geen verplichting

De SLRO pakt de regiefunctie op tussen uitgevers en scholen. Maar de SLRO heeft zeker niet de intentie om als uitgever te gaan fungeren. En er is voor de scholen nooit sprake van een verplichting inzake de toepassing van een door de SLRO ontwikkelde methode.

onze visie op leermiddelen  

Projectleider

Jan Vreeken

Projectleider

Projectleider Jan Vreeken (1964) onderhoudt namens de SLRO contact met het onderwijs en de uitgevers. Een van zijn speerpunten is het opzetten van informatievoorziening over leermiddelen, verwerkt in een online platform. Daarnaast is het zijn taak om draagvlak te creëren bij scholen, kerkenraden en ondernemers.

contactLinkedIn profiel

Bestuur

Jan-Willem de Leeuw

voorzitter

Jan-Willem de Leeuw (1970) is een ervaren onderwijsbestuurder. Hij is directeur/bestuurder van de Coöperatie ZWN. Daarnaast heeft hij enkele bestuurs- en toezichtsfuncties in en buiten het onderwijsveld. "Als we nu als scholen niet samenwerken, is het de vraag of er op termijn nog reformatorische leermiddelen zijn."

LinkedIn profiel

Adri Verweij

secretaris

Adri Verweij (1957) heeft in het onderwijs veel ervaring opgedaan: onderwijzer, onderwijsadviseur en laatst bestuurder van Educatis. "De leerkracht is van groot belang. Deze moet echter gefaciliteerd worden met kwalitatief lesmateriaal, om verbinding te leggen tussen identiteit, persoonsvorming, socialisatie en kwalificatie."

LinkedIn profiel

Albert Koekoek

penningmeester

Albert Koekoek (1970) geeft samen met zijn broer leiding aan een tweetal kaasverwerkingsbedrijven. Ruim 14 jaar was hij bestuurder van de ref. basisschool Eben-Haëzer te Hollandscheveld. "Het is van het grootste belang dat de drieslag 'gezin-kerk-school' nauw op elkaar betrokken zijn en daar wil ik mij graag voor inzetten."

LinkedIn profiel

Peter Bronkhorst

bestuurslid

Peter Bronkhorst (1975) is werkzaam als teamleider van het SO Cluster 4 in Zwolle (SSOGG), tevens ambulant begeleider gedrag. Peter is ook lid van de IR-raad van de JFSG en bestuurder van de Rehobothschool in Uddel. "Om onze leerlingen kwalitatieve, identiteitsgebonden leermiddelen te kunnen bieden, is samenwerking noodzakelijk, de SLRO voorziet in deze behoefte!"

LinkedIn profiel

Anton Mauritz

bestuurslid

Anton Mauritz (1962) is directeur en adviseur van diverse logistieke bedrijven in Europa. Hij is penningmeester van de VCOG scholen te Neder-Betuwe, en bekleedt nog diverse andere bestuursfuncties, zowel in het bedrijfsleven als in het publieke domein. "Ik zet me graag in om met betrouwbare leermiddelen onze opvoedingsvisie te ondersteunen!"

LinkedIn profiel

Gerrit-Dinant ter Harmsel

bestuurslid

Gerrit-Dinant ter Harmsel (1990) is werkzaam als directeur van de Eben-Haëzerschool in Genemuiden. ‘De SLRO zoekt de verbinding om te komen tot kwalitatieve leermiddelen gegrond op Gods Woord. We hebben elkaar als reformatorische scholen hard nodig om dit te kunnen ontwikkelen voor het onderwijs aan al onze leerlingen.’

LinkedIn profiel

Bram ter Harmsel

bestuurslid

Bram ter Harmsel (1964) is als zelfstandige werkzaam (als coach en adviseur) in onderwijs en gezondheidszorg. Hij heeft veel ervaring in het onderwijs, zowel in PO als VO. Als ouderling en catecheet heeft hij intensief contact met jongeren. Omdat de ruimte voor goed christelijk onderwijs op reformatorische grondslag steeds minder wordt, wil hij zich inzetten om dit onderwijs vorm te geven.

LinkedIn profiel

Raad van toezicht

Pieter Moens

Raad van Toezicht

De heer Moens is College van Bestuur van de VGS. Vanuit urgentiebesef heeft hij in oktober 2020 - samen met de heer Bronkhorst (Bestuurder van de VBSO) - de SLRO opgericht.

LinkedIn profiel

A.R. (Arno) Bronkhorst MME

Raad van Toezicht

De heer Bronkhorst is bestuurder van de VBSO en KOC Diensten. Vanuit urgentiebesef heeft hij in oktober 2020 - samen met de heer Moens (CvB van de VGS) - de SLRO opgericht.

Beleidsplan

Het bestuur van de SLRO heeft een beleidsplan vastgesteld. Dit plan geeft onder andere inzicht in:

 • de doelstelling van de SLRO:
 • de activiteiten van de SLRO:
 • hoe de SLRO inkomsten wil realiseren
 • het beheer en de besteding van het vermogen van de SLRO

Verslag 2022

Het jaar 2022 was het tweede operationele jaar van de SLRO. In deJaarrekening 2022 kunt u meer lezen over de SLRO-activiteiten in 2022.

Informatie delen?

Hebt u vragen over het werk van de SLRO? Hebt u iets waardevols te melden over leermiddelen die op uw school gebruikt worden? Of wilt u ons een hart onder de riem steken… We staan u graag te woord!
Klik dan op onderstaande button en vul het contactformulier in.  U kunt ook bellen met 06 51758 522 of mailen met info@slro.nl

Klachtenregeling

De SLRO voelt zich verantwoordelijk voor correcte omgangsvormen en heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Hierin staat omschreven wat u als betrokkene bij de SLRO kunt doen als u als u van mening dat u niet naar behoren behandeld bent door (een van de medewerkers van) de SLRO.

contact