Aanbevelingen over monitoren Burgerschapsonderwijs

Er blijkt veel vraag te zijn naar informatie over het monitoren van Burgerschapsonderwijs. Immers, in de aanscherping van de burgerschapsopdracht (2021) is wettelijk vastgelegd dat scholen de opbrengsten van het burgerschapsonderwijs moeten evalueren.

Om aan deze vragen tegemoet te komen heeft de SLRO aan twee scholen gevraagd hun keuze te motiveren. De ene school doet dit n.a.v. hun keuze voor Burgerschap Meten (BSM) van Rovict en een andere school n.a.v. hun keuze voor Zien!+ burgerschap van Gouwe Academie.

 

Burgerschap Meten van Rovict

Burgerschap Meten is een volledig digitaal instrument voor het meten van de burgerschapscompetenties van leerlingen uit groep 7 en 8. Er wordt gemeten op drie aspecten: kennis, houding en vaardigheden. Er kan op 4 verschillende schalen worden gemeten: democratisch handelen, maatschappelijk verantwoord handelen, omgaan met conflicten en omgaan met verschillen. Sommige onderdelen zijn optioneel, waardoor een bestuur kan kiezen voor een samenstelling van de vragenlijst die het best past bij de eigen situatie en ambities.

De vragenlijsten zijn opgesteld door de Universiteit van Amsterdam, worden door hen onderhouden en zijn wetenschappelijk onderbouwd op validiteit en betrouwbaarheid. Op basis van onderzoek zijn tevens benchmarks beschikbaar, zodat een school zich kan vergelijken met andere scholen. Dit resulteert in een duidelijke rapportage op klas- en schoolniveau en vormt een mooie basis voor het aangaan van het gesprek met diverse geledingen.

Het biedt een duidelijke rapportage op klas- en schoolniveau

Afname is in mei of juni van elk schooljaar en kost ongeveer 1 lesuur. Het bestuurscontract is inclusief bovenschoolse inrichting en monitoring. Aan koppelingen met een LVS zoals Parnassys wordt gewerkt. De overeenkomst geldt voor 2 jaar, wordt daarna stilzwijgend elk jaar verlengd en is inclusief een (centraal) scholingsmoment voor optimale interpretatie van resultaten en verdere optimalisering van het burgerschapsonderwijs. De jaarlijkse licentiekosten zijn gebaseerd op het leerlingaantal conform DUO.

Onze scholen kiezen voor dit meetinstrument omdat het vooralsnog het enige gevalideerde systeem is en voldoet aan de eisen waarop wij onze kwaliteitszorg willen vormgeven en waarborgen.

Lees hier meer over Burgerschap meten van Rovict

 

Zien!+ burgerschap van Gouwe Academie/Driestar educatief

Zien!+ burgerschap is een digitale tool die door een koppeling met ParnasSys altijd alle leerlingnamen, groepsindeling, betrokken medewerkers en oudermailadressen actueel heeft.
Het instrument bestaat uit een combinatie van:

  • de SLRO Leerlijn Burgerschap
  • activiteiten om aan de ontwikkelpunten van deze leerlijn te werken
  • tips voor pedagogisch handelen van de leerkracht (belangrijk voor attitudevorming)
  • vragen waarmee een nulmeting of resultaten in beeld gebracht kunnen worden

Hierdoor is Zien!+ burgerschap een handelingsgericht instrument, met als onderdeel een monitoringshulpmiddel.

Er is aandacht voor signaleren, handelen en verantwoording

Er zijn vragenlijsten per bouw, voor zowel leerkrachten (leerjaar 1-8), leerlingen (vanaf leerjaar 5) als ouders en gericht op kennis, vaardigheden en attitude. De leerkrachtvragenlijsten kunnen op leerling- en op groepsniveau ingevuld worden. Alles wordt digitaal aangeboden en voortdurend uitgebreid.
Het mooie van Zien!+ burgerschap is dat het aandacht geeft aan zowel signaleren als handelen. Tegelijkertijd kunnen de resultaten gebruikt worden voor (externe) verantwoording. Dat alle drie deze aspecten aan bod komen, dat er een directe koppeling is tussen aanbod en resultaten, en dat met minimale tijdsinvestering (30-45 minuten per groep bij invullen op groepsniveau) voor álle leerjaren er zicht is op wat we weten te bereiken én willen gaan versterken, maakt dat we kiezen voor Zien!+burgerschap.

Een licentie geldt voor een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd als niet tijdig wordt opgezegd.

Lees hier meer over Zien!+ burgerschap van Gouwe academie

 

De SLRO hoopt dat deze twee aanbevelingen of motivaties helpend zullen zijn bij de keuze voor een tool om Burgerschapsonderwijs te monitoren.