Moeten lesboeken altijd een christelijke visie uitdragen? – Saambinder 02-06-22

Is het nu echt zo nodig dat er een stichting is die zich bezig houdt met leermiddelen voor onze christelijk-reformatorische basisscholen?

De ene persoon zal het omarmen, de ander zal er wat kritischer instaan. Toch hebben zowel de VGS als de VBSO de urgentie gevoeld om over te gaan tot de oprichting van de Stichting Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs (SLRO). De SLRO richt zich op het Primair Onderwijs (PO).

Roerig beginjaar

Binnen een jaar nadat de SLRO actief was, ontstond de nodige commotie doordat de NRC een artikel plaatste met de titel ‘Lesmethodes gekuist onder invloed van reformatorische lobby’. Het leidde zelfs tot Kamervragen. Heel merkwaardig, want sinds jaar en dag zijn scholen in gesprek met uitgevers om hun wensen kenbaar te maken. Dat hoort ook bij een gezonde klant-leveranciersrelatie.
Hoewel dit ogenschijnlijk met een sisser afliep – zelfs de NRC ombudsman had kritiek op het artikel – is het te verwachten dat educatieve uitgevers maatregelen zullen nemen om soortgelijke aantijgingen te voorkomen. Ze zullen hun richtlijnen aanpassen aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Zo werd in korte tijd het nut en de noodzaak van de SLRO wel heel erg duidelijk. Hoewel de rol van de leerkracht voor de vorming van leerlingen zeer belangrijk is, een lesmethode die geschreven is vanuit onze christelijke waarden doet er zeker ook toe.

De rol van de leerkracht voor de vorming van leerlingen is zeer belangrijk, maar een lesmethode die geschreven is vanuit christelijke waarden doet er zeker ook toe.

Burgerschapsonderwijs

Naast het onderhouden van contacten met de uitgeverijen, lag voor de SLRO een eerste uitdaging bij Burgerschapsonderwijs. De aangescherpte wet burgerschap – die in augustus 2021 praktijk werd – vraagt van scholen dat ze actief en systematisch burgerschapsonderwijs bedrijven. Scholen doen al het nodige rond burgerschap. Het onderwerp komt in verschillende vakken aan de orde. De SLRO constateerde dat schoolleiders en leerkrachten graag meer handvatten willen krijgen om burgerschap in samenhang vorm te geven. Om aan die wens tegemoet te komen gaf de stichting in 2021 aan KOC Diensten en Driestar educatief opdracht tot het ontwikkelen van een Leerlijn Burgerschap. Hierdoor worden scholen geholpen om, vanuit de Bijbelse visie, op een gestructureerde manier invulling te geven aan het burgerschapsonderwijs. Het resultaat is een leerlijn die sinds dinsdag 19 april jl. digitaal te raadplegen is (www.leerlijnburgerschap.nl). Net als een methode is ook een leerlijn maar een hulpmiddel. Het gaat immers niet alleen om wat je als school en als leerkracht doet, maar juist om wie je als school en als leerkracht bent en welke houding je kinderen aanleert. Vanuit het scholenveld is positief gereageerd op het initiatief om tot deze leerlijn te komen en men is content met de kwaliteit van dit product!

Bij Burgerschapsonderwijs gaat het niet alleen om wat je als school en als leerkracht doet, maar juist om wie je als school en als leerkracht bent en welke houding je de kinderen aanleert.

Taal en muziek

De Leerlijn Burgerschap is dus het eerste product dat is ontwikkeld in opdracht van de SLRO. Momenteel voert de stichting overleg met uitgeverij Groen educatief over de ontwikkeling van een christelijke versie van de methode Taal actief 5. Daarnaast focust de SLRO zich op het muziekonderwijs. De behoefte aan een passende muziekmethode leeft breed, bleek uit een enquête die de SLRO onlangs heeft uitgezet. We oriënteren ons op de manier waarop we als SLRO daarin kunnen voorzien.

Bevoorrecht

In Nederland zijn we bevoorrecht met het hebben van reformatorische scholen. Onze kinderen krijgen onderwijs dat gegrond is op Gods Woord en dat aansluit op hetgeen in onze kerken en in onze gezinnen wordt voorgestaan. Laten we dit als predikant, als kerkenraad en als ouders niet vanzelfsprekend gaan vinden. Dat zou een zeer gevaarlijke houding zijn.
Voor de SLRO is er veel werk te doen. Het ontwikkelen van verantwoord lesmateriaal voor PO-scholen is verantwoordelijk en arbeidsintensief werk. Werk dat, net als al het werk dat op onze scholen plaatsvindt, afhankelijk is van de zegen des Heeren. Want de zegen des HEEREN, die maakt rijk;

J.H. Vreeken en drs A. Verweij resp. projectleider en secretaris van de SLRO